De Tweede Kamer heeft het komende donderdag over de eenmalige huurverlaging voor corporatiehuurders met een laag inkomen. Deze huurverlaging heeft de Woonbond afgesproken met corporaties en het ministerie. De Woonbond roept de Kamer dan ook op in te stemmen met de huurverlaging.

Maar huurders met een vergelijkbaar inkomen bij commerciële verhuurders dreigen buiten de boot te vallen. GroenLinks heeft een amendement ingediend om dezelfde inkomensgroep bij commerciële verhuurders ook recht op huurverlaging te geven. De Woonbond roept de Kamer op ervoor te kiezen om huurders gelijk te behandelen en ook hier huurders met een laag inkomen te helpen.

Raad van State ook kritisch over ongelijke behandeling

De Raad van State sprak zich eerder ook al uit over de ongelijke behandeling van commerciële en corporatiehuurders(externe link). De meest voor de hand liggende manier om dit op te lossen is om dezelfde inkomensgroep, ook hier huurverlaging te geven.

Hoge huren door verhuurderheffing

Bij het invoeren van de verhuurderheffing werd het inflatievolgende huurbeleid losgelaten, en konden verhuurders (commercieel en corporaties) veel hogere huurverhogingen doorvoeren. Dat is ook gebeurd. De huurverlaging is dan ook een correctie op de doorgeslagen huurstijgingen, die mogelijk is nu de verhuurderheffing is afgeschaft. 

Commerciële verhuurders betaalden minder heffing, maar verhoogden huren fors

Omdat er pas vanaf 50 sociale huurwoningen verhuurderheffing betaald hoefde te worden, ontsprongen veel particuliere verhuurders de dans. Het overgrote deel van de verhuurderheffing werd door corporaties betaald. Terwijl commerciële verhuurders wel gebruik maakten van de mogelijkheid om hogere huurstijgingen(externe link) te vragen. Alle reden dus, om ook hier de huurprijzen voor de lage inkomens te verlagen.

Monitoring

Naar verwachting zullen 510.000 huishoudens bij corporaties huurverlaging krijgen. Omdat hier geld naartoe gaat van de afgeschafte verhuurderheffing, is het belangrijk om te monitoren of de huurverlaging inderdaad zoveel mensen helpt, of dat er extra geld overblijft om te investeren in betaalbaar huren.